Förslaget om exploatering av Roteberget

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Jag har gått igenom GBJ Bygg AB:s Ansökan om planbesked, bilagan till Ansökan om planbesked, kommunens Lokaliseringsutredning från 2017-05-17, Framtidsplan ÖP 2008 för Lerums kommun, avsiktsförklaringen mellan Lerums Kommun och GBJ Bygg AB – om byggnation av 250 st. bostäder i massivträ – samt vidtalat politiker och andra insatta personer.

Ansökan om planbesked samt hanteringen av ansökan i sig väcker ett antal frågor som handlar om kommunens hantering av ärendet och GBJ Bygg AB:s bevekelsegrunder för att ansöka om att få exploatera Roteberget med prel. 110 lägenheter i 9 byggnader, 108 öppna parkeringsplatser och beräkningsvis 7.500 till 8.500 kvadratmeter asfalterade ytor för kommunikation och parkering.

Hur kommer det sig att en ansökan om planbesked, inkommen till Lerums kommun 21 augusti 2017, först blir uppmärksammad i juli månad 2018 av medborgarna? Har handläggningen av Domustomten, handläggningen av förskolepaviljongen vid Torpskolan och bygglovsärendet kring tomten vid Åtorps handelsträdgård m.fl. fört med sig en tystnadskultur som nu synes råda inom den kommunala förvaltningen? Är insatta politiker och kommunala tjänstemän rädda för oss medborgare? Om så är fallet är det illa ställt med den demokratiska processen i Lerums kommun. Jag noterar att en eventuell exploatering av Roteberget var med i Avsiktsförklaringen redan 2016.

Hur kommer det sig att GBJ Bygg AB ansöker om planbesked för Roteberget när kommunens utredningskonsulter, al STUDIO, finner att en exploatering av Roteberget sammantaget är olämplig (sidorna 19, 20 och 28 i Lokaliseringsutredningen)? Platsens begränsade yta och dess utformning i kombination med att ett stort antal skyddsvärda ek-träd måste fällas, brister i vägnätet m.m. gör att utredningens slutsats är att Roteberget inte är en lämplig plats. Trots denna slutsats, i maj 2017, lämnar GBJ Bygg AB in en ansökan om plantillstånd i augusti månad samma år? Vad har GBJ Bygg AB för incitament att försätta sig i en sådan sits?

GBJ AB:s förslag målar upp en vacker bild av något man kallar flerfamiljsvillor? Flerfamiljsvillorna är rätt och slätt 4 våningars punkthus med carports i källarplan ev. i suterrängplan. Inget annat.

GBJ AB:s förslag anger att trafikmatningen är tänkt att främst ske från Kring Alles väg med kompletterande flöden från ytterligare ett par håll. Kortaste avståndet mellan två punkter är som bekant en rak linje. I slutet av Lagman Karles väg kommer det att placeras 40 öppna p-platser plus byggnader med 10 carports. I slutet av Lagman Algots väg kommer det att finnas 28 öppna p-platser plus byggnader med 10 carports. I anslutning till Kring Alles väg nr 15 och 17 kommer det att finnas 40 öppna p-platser samt byggnader med 12 carports.

110 lägenheter kommer att innebära ca. 320 till 370 tillkommande medborgare. Ingen genomfartstrafik kommer att ske utan samtliga fordon till och från tidigare nämnda 140 st. p-platser kommer att trafikera Lagman Karles väg, Lagman Algots väg, Kring Alles väg och eventuellt Vänskapen med jämna husnummer, tur och retur, dag ut och dag in. Nu vet vi sålunda vad förslagsställaren menar med kompletterande flöden från ytterligare ett par håll.

Störningarna från byggtrafiken under exploateringsfasen, utan att blanda in trafiksäkerhetsaspekter, kommer att bli mycket omfattande för de boende samt belasta det befintliga vägnätet hårt. Dels på grund av exploateringens storlek dels med avseende på mängden markarbeten som kommer att utföras.

Från vissa håll försöker man nu bagatellisera exploateringens omfattning och betona att ansökan om plantillstånd bara är ett förslag som kommer att diskuteras mycket och ta lång tid innan det blir ett skarpt förslag i en detaljplan. Korrekt i sak men ju snabbare medborgarna engagera sig i frågan ju billigare och snabbare försvinner frågan om exploatering av Roteberget från dagordningen.

Lerumstidningen RSS