25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

DebattDen 25 november, var det Orange Day – internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Dagen instiftades 1999 av FN:s generalförsamling som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor – en deklaration som antogs av generalförsamlingen 1993 som ett sätt att ge uttryck för det brådskande behovet av mänskliga rättigheter – jämlikhet, frihet, säkerhet frihet, integritet och värdighet.  Givetvis räcker det inte med att en dag om året lyfta dessa frågor, men dagen är ett sätt att sätta fokus på och öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor och våld i ungas relationer. Att förebygga och förhindra våld i nära relationer är inte bara viktigt för den enskilda individen som blir utsatt utan det är en viktig samhällsfråga.

Förra året dödades 22 kvinnor i Sverige av sin partner. För hedersutsatta flickor och kvinnor som mördats, till exempel så kallade balkongflickor, finns ingen statistik, bland annat för att de inte alltid utreds som de hedersmord de är.
Unga kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat med 360 procent de senaste fem åren. Samtidigt visar en studie av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att bara 5 av 100 våldtäkter klaras upp.
Nära 40 procent av unga kvinnor uppger att hon väljer en annan färdväg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott.
Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) uppskattade 2015 samhällskostnaderna för mäns våld mot kvinnor till cirka 40 miljarder kronor.
Det behövs en mängd åtgärder för att förebygga och förhindra dessa brott och för att öka den faktiska och den upplevda tryggheten. Fler poliser och specialister som utreder sexualbrott. Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning. Kontaktförbud och fotboja ska användas i fler fall, så att gärningsmannen tvingas flytta –inte brottsoffret. Våldtäkt ska leda till minst 3 års fängelse Satsningar på kvinnojourer i hela landet m.m.
Den 25 november satte vi extra fokus på dessa viktiga frågor men vi behöver fokusera på detta varje dag året om. Tillsammans kan vi göra positiv skillnad
Anna-Lena Holberg (M)Ordf,  Moderatkvinnorna i Västra GötalandMarie Jungtell (M)Ordf , Moderatkvinnorna i Lerum Läs mer…

Uppmärksamma de som lever under hedersrelaterat förtryck

DebattBeslut har tagits i riksdagen att Barnkonventionen ska bli lag från 1 januari 2020. I samband med det och att FN-dagen mot våld mot kvinnor firar 20 år den 25 november vill vi uppmärksamma de som lever under hedersrelaterat förtryck, hot och våld.

Ingen vet hur många i Sverige som lever under hedersförtryck. En översiktlig bedömning gjordes 2014 där man fann att minst 100 000 unga under 25 år lever under hedersförtryck. Idag tror man att siffran är minst 240 000 och man vet att mörkertalen är enorma.
Alla ska ha rätt att älska vem man vill. Så är det inte idag. Hederskulturens normer kräver att giftermål ska ske i första hand i den egna kretsen. Vi önskar att ingen ska leva under förtryck. Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga. Och i allra högsta grad en jämställdhetsfråga.Alla människor har lika värde men alla normer har inte lika värde!
Idag råder bristande kunskap om hederskulturen hos politiker, tjänstemän, skolväsenden, socialtjänst, inspektionen för vård och omsorg, polis och vården. Det finns ingen direkt samverkan, handlingsplan eller rutiner. Straffet för att förtrycka, hota eller utöva våld mot någon är alldeles för lågt och bör vara minst fängelsestraff så att polis kan agera.Det är svårt att ta in men i Sverige förekommer kvinnlig könsstympning. Utförs det inte i Sverige kan flickor föras utomlands för könsstympning. I Sverige förekommer det också oskuldskontroller och utfärdande av läkarintyg om intakta oskulder trots att det inte går att se om en kvinna haft sex. Även barngiftemål förekommer.
Organisationer har lyckats hämta hem flera flickor som tagits ut ur Sverige för att bli stympade eller bortgifta. Det går åt rätt håll men vi behöver bli ännu bättre. Det behövs mer kunskap och mer utbildning i ämnet i alla instanser, myndigheter, hos politiker och organisationer.
Det går att påverka syn och perspektiv även för de som kommer från andra normer men då gäller det att vi står upp för mänskliga rättigheter, även ur barnperspektiv och inte minst jämlikheten som kvinnor i århundraden kämpat för.Vi måste våga se problemen, våga tala om dem och lära oss att hantera dem. Ta ställning för fred, frihet och jämställdhet för individen, utbilda i ämnet och använd yttrandefriheten!
Länge har ängslighet fått råda framför diskussion. Ängsligheten att man inte respekterar människor om man kritiserar brist på frihet och jämlikhet, sådant som vi tagit för självklarheter i decennier. Vi kan inte vara toleranta mot det intoleranta.
Maria Bergstedt (M)Jinous Andersson (M) Läs mer…

Lerum – en miljökommun?

DebattJa det kan man undra om Lerums kommun är! Så skräpigt, smutsigt överallt. Löven sopas ej upp, varken på gångbroarna eller på gångbanorna/parkerna. Regnar det slinter man på löven, jag har ett flertal gånger hjälpt folk som sluntit på löven. Man ser inga parkarbetare som tar upp löven som man gjorde förr. Grenar som ligger på marken är också lätt att ramla på. Skryta att vi är en miljökommun är nonsens. Det enda som är mycket fint nu är Lerums torg, där det är rent och snyggt med blomsterprakter runt om torget. Vart är Lerums kommun på väg med dess renlighet som var förr?

Mvh BrittSom ej vill skada sig på glatta löv Läs mer…

Erkänn kvinnojourernas arbete och kunskap!

DebattMäns våld mot kvinnor är ett globalt, nationellt och lokalt problem. Varje år dödas ett 20-tal kvinnor i Sverige av män de har eller har haft en relation med. Men våldet är mycket mer utbrett än så. I Alingsås har hittills i år 92 kvinnor blivit utsatta för misshandel, våldtäkt, ofredande eller hot. I Lerum är motsvarande siffror 78 och i Vårgårda 38 enligt polisens statistik. Vi vet att mörkertalet är stort. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Kvinnojouren Olivia bildades 1987 och har verksamhetsbidrag från Alingsås, Lerum och Vårgårda kommuner. Vi har även en tjejjour som däremot inte får kommunala medel utan drivs helt ideellt eller med olika projektpengar. Både kvinnojouren och tjejjouren kämpar för att alla kvinnor och tjejer i våra tre kommuner ska leva fria från våld.
Vi har turen att ha goda relationer och bra samarbete med våra samverkanskommuner och anser oss därmed privilegierade i jämförelse med många av landets kvinnojourer. Flera jourer, som varit verksamma i 30-40 år och samlat på sig stor kompetens och erfarenhet, läggs ner eller hotas av nedläggning på grund av kommunernas besparingsiver eller okunskap om jourernas kompetens.
Vår jour är medlem i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, som arbetar mot alla former av mäns våld. Roks har nu fått nog! I samband med FN:s dag för avskaffande av mäns våld mot kvinnor och flickor, den 25 november, anordnas manifestationer där ROKS har jourer. Så även i Alingsås där vår tjejjour anordnar ljusmanifestation, #lightsföralingsås.
ROKS kräver samhällets öra och respekt för vår rörelses kunskap!
– Erkänn och skydda kvinnojours- och tjejjoursrörelsens arbetsmetoder. De är byggda på kunskap och räddar liv.
– Sluta tala om stödverksamhet i termer av ”skyddade boenden”. Kvinnojourerna ger ett sammanhållet stöd som vilar på kunskap och är en helhet. Många kvinnojourer driver även tjejjour, vars kunskap berikar stödet till boende kvinnor och unga kvinnor och förebygger våld.
– Tala om våld i könade termer, synliggör våldets omfattning och plats i samhället.
– Synliggör flickors och tjejers levnadsomständigheter i ett samhälle med ett utbrett sexuellt våld.
– Skydda barn från fäders våld. Aldrig vårdnadsansvar för den som varit våldsam.
– Garantera kvinnor, tjejer och barn på flykt undan våld en plats på en kvinnojour.
– Efterlev Sveriges skyldigheter enlig CEDAW och Istanbukonventionen och Europakonventionen.
ROKS arbetar mot mäns våld. Aldrig med. ROKS kräver att samhället följer efter! Läs mer…

Svar på ”Ny vindkraft pressar…”

DebattPrecis som Tomas skriver, så behövs en grundlig miljökonsekvensbeskrivning av bland annat buller och fågeldöd innan vindkraftverk uppförs. Det är precis vad som krävs av miljöbalken. Beskrivningen måste därefter godkännas av Länsstyrelsen och klokt planerad så minimeras vindkraftverkens miljöpåverkan för människor och djur. Att tiotusentals fåglar dödas av vindkraftverk varje år är beklagligt, men marginellt sett till det tiotals miljoner som dödas av byggnader, bilar och framförallt katter. Tomas har vidare rätt att användandet av den starka växthusgasen SF6 som isolations- och brytmedium inom elektronisk industri är ett problem som måste lösas. Men gasen används inte bara i vindkraftverk, och det är framförallt gammal utrustning som läcker. För att klara omställningen behöver alla hjälpa till, så att vi får koldioxidfritt cement, koldioxidfritt stål och SF6-fria ställverk. Och den kilowattimmen som är bäst för miljön och ekonomin, det är den kilowattimmen som aldrig konsumeras och därför aldrig behöver produceras. Läs mer…

Rensning av Säveån

DebattLäser hur man rensar Säve­ån från skräp och mins då mitt samtal med kommunen för två år sedan då vattnet var väldigt lågt i sjön Aspen. Vår familj hyr en båtplats i Säveån och då vattnet var onormalt lågt och en tre meter lång gren av en arms tjocklek låg på botten vid båtplatsen så gick platsen inte att använda utan att båten låg och skavde mot grenen. Jag ringde kommunen som hyr ut platsen, bad att få prata med ansvarig för båtplatserna och undrade om hon kunde ordna så att någon kunde ta bort grenen. Tyvärr sa den ansvariga, vi får inte göra något då det kan störa den biologiska mångfalden. Är detta nu ett avslutat kapitel nu då man dykt och rensat upp i Säveån?SGF Läs mer…

Ny vindkraft pressar…

DebattInnan vi tar fattar beslut om vindkraft i vår kommun bör vi ifrågasätta vilket buller de medför samt vilka åtgärder som vidtas för att förhindra att fåglar blir dödade, då inte minst rovfåglar. Dessutom bör vi ifrågasätta huruvida vindkraftverken är klimat­smarta eller om de är bland de värsta klimatbovar som finns.Till dem som vill läsa den mörka sanningen om vindkraftsindustrins klimatpåverkan kan jag rekommendera BBC:s artikel som kan nås via denna länk: https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197

Tomas Bergsand Läs mer…

Nolltolerans mot skolbränder

DebattAspenässkolan i Lerum brandskadades i oktober. Det var en anlagd brand som startade i träfasaden. Det borde inte kunna hända. Ändå byggs det fortfarande skolor som går att sätta eld på.

Ingen annan byggnad är så utsatt för bränder som just skolbyggnader. 2018 brann 94 skolor i länet, varav 49 var anlagda, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är inget nytt fenomen. Så här har det sett ut i åtminstone 15 år och då måste man fråga sig: Varför bygger man överhuvudtaget skolor som går att sätta eld på?
Skolbränder startar oftast från utsidan av skolbyggnaderna och efter skoltid, när ingen är på plats och kan anmäla. Förloppet är många gånger så snabbt att brandkåren inte hinner fram och de bränder som ger störst skador är de som börjar i fasaderna och sprider sig via takfoten upp på vinden. Nästan utan undantag handlar det då om skolor som är byggda med träpanel på fasaden, helt eller delvis, och med en luftspalt som går rakt upp genom takfoten utan något brandskydd däremellan.
För att hindra anlagda bränder måste vi bygga mer robust och brandsäkert. Det räcker inte som många byggherrar gör att förlita sig på Boverkets byggregler. I Brandforsks rapport ”Anlagda skolbränder går att förhindra” kan man läsa följande: ”En viktig slutsats när forskarna analyserat hur skolbränder sprider sig är att byggreglerna inte är utformade att skydda mot spridning från en brand som anlagts utomhus, utan för att begränsa spridningen av en brand inomhus”.
I våras lät Cembrit ett undersökningsföretag intervjua fastighetschefer i landets kommuner om brandsäkerheten. Det visade sig att en tredjedel av kommunerna har höjt brandsäkerheten när de bygger och renoverar skolor under de senaste åren. 76 procent anger att de ställer hårdare krav än Boverkets minimi-nivå, men endast 38 procent ställer krav på att bygga med helt obrännbara material som till exempel tegel och fibercement.
Sakta börjar kommunerna lära av misstagen, men fortfarande byggs skolor som man kan sätta eld på. Det är dags att införa nolltolerans mot skolbränder. På vilken annan arbetsplats skulle man acceptera en sådan osäker arbetsmiljö? Det är bara en tidfråga innan en dödsbrand sker.
Anna RanowIngenjör på Cembrit Läs mer…

Svar till Rolf Ericsson, LT 6/11

DebattTack för att du uppmärksammar oss om att ett fullbokat Flexlinjefordon körts tomt den 28 oktober. Vi välkomnar alla synpunkter för att kunna fånga upp, utreda och inte minst åtgärda eventuella brister. Det är en del av vårt kvalitetsarbete som vi gör tillsammans med våra trafikföretag och vår kund- och resetjänst.

Om en tur är fullbokad ska du som resenär erbjudas en resa i närmsta möjliga tidsintervall, antingen nästa eller föregående tur. Om dessa i sin tur är fullbokade planeras du som resenär in i ett av våra servicefordon. Servicefordon är rullstolsbussar och taxibilar som Västtrafik upphandlat för att utföra sjukresor i Västra Götaland och färdtjänst i majoriteten av kommunerna, bland annat i Lerum. Dessa fordon kör över hela regionen då alla resor samplaneras utifrån vilka förutsättningar som gäller för de resenärer som behöver resa vid varje givet tillfälle. Målet är en hållbar trafik ur alla aspekter där varje fordon nyttjas optimalt, samt att varje resenär ska få den bästa möjliga resan från bokning till ankomst.
Jag har tagit din information vidare till vår kundtjänst för anropsstyrd trafik. I den anropsstyrda trafiken, dit Flexlinjen hör, har vi andra förutsättningar för att utreda händelser än i den övriga kollektivtrafiken. Detta då alla samtal och bokningar spelas in och alla resor registreras. Vi kommer därför att återkomma till dig med ett personligt svar kring din resa, men passar på att berätta hur det ska fungera så att även övriga läsare tillika resenärer får del av informationen.
Alice RomanVästtrafik Läs mer…

Lerums kommun får beröm av länsettan soliga Karlstad

DebattLerum har ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket inkluderar stöd till till nybyggare som bygger mer energi­effektivt än byggnormen kräver och installerar solceller. Dessutom erbjuder man en aktiv energirådgivning.

Lovorden, som samtidigt riktas till ett bostadsbolag i Kungsbacka, kommer från Are Kjeang, som är universitetsadjunkt i energi- och miljösystem vid Karlstads universitet.
Adjunkten menar – säkert med stor rätt – att det finns utrymme på många håll för att förbättra och utveckla hållbarhetsarbetet.Karlstad ligger för övrigt på fjärde plats bland landets ekokommuner som regelbundet tar tempen på kommunerna vilka bedriver arbetet på det här området. I Värmlands län toppar Karlstad. Lerum ligger längre ner på listan.
Lars Borke Läs mer…

Flexlinjen i Floda

DebattStort tack till Rolf Ericsson som i LT 6 november beskrev hur vi har det med bokning av resa.
Hur kan man ha ett sådant undermåligt bokningssystem? När två personer har fått ok på sin resa så får resterande personer i kö svaret: fullbokat.
Det innebär att bussen kör med nio lediga platser! Vilket land har nu fått hand om bokningssystemet ? Tidigare i år fanns inte detta problem.
Hälsningar Birgitta Hagberg Läs mer…

Pinsamt utspel om stambanan

DebattKan representanterna för de demokratiska partierna som undertecknat ”Angående Västra Stambanans utbyggnad” svara på följande frågor:1. Vad tycker era partikamrater i alla de andra orter, vilka säkert också upplevs som vackra, tycker att statliga pengar används till en tunnel under just Lerum?2. Var har ni fått påståendet att man kommer att blanda tåg med (ev farligt) gods i en tunnel med snabbtåg?3. Var har ni fått siffran att det är en halv miljard billigare med en tunnel än en ytjärnväg? Varför bygger man inte tunnlar överallt i så fall?4. Hur menar ni att detta skulle vara den bästa och viktigaste infrastruktursatsningar Sverige kan göra?5. Har ni läst de utredningar som Trafikverket genomfört angående passagen Alingsås-Göteborg?Utspelet är så pinsamt dumt att jag inte vet hur jag ska avrunda denna insändare. Vi som reser med tåg på stambanan får fortsätta vänta och vänta. Läs mer…