Mängder av bostäder på gång

LerumFlera detaljplaner för stora bostadsområden väntas antas under nästa år, vilket kan resultera i över 300 nya bostäder. Dessutom kan planen för Aspen strand antas nästa år eller året därpå vilket innebär ytterligare 550 nya bostäder inom en snar framtid.

De aktuella områdena är, förutom Aspen Strand, Bäckamaden i Gråbo, Brännabben i Tollered, Dergårdsparken i Lerum och Stora Bråta i Lerum.
– Det är mycket på gång och det är oerhört spännande, slår Eva Andersson, Centerpartiets kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad fast och fortsätter:
– Men vi som kommun får inte få växtvärk. Vi måste ha en oerhörd planering, det är viktigt att vi till exempel har tillräckligt många platser i förskola och skola.
Skola
En rad förskolor ska byggas, oftast av samma företag som bygger de nya bostäderna i området.
Dessutom väntas planen för Hallsås skola, som ska ha plats för 800 elever, gå ut på samråd någon gång under nästa år eller i början av 2020. Om allt går som förväntat kan den sedan antas någon gång under slutet av 2020 eller början på 2021.
Tiden för samtliga planers antagande gäller förutsatt att inget sker, som till exempel överklaganden.
Andra stora områden som är på gång, men där planen inte väntas kunna antas förrän senare, är Hede i Stenkullen, där det om allt går som planerat ska byggas 250 bostäder. Ytterligare projekt i centrala Lerum är Tingshusparken, gamla konsumtomten, Torpskolans parkering och Dergårdsparken med totalt över 300 bostäder. För dessa fyra projekt är det dock fortsatt utredningar gällande stabilitet vid Säveån som behöver bli klara. En utredning är på gång och dessutom har en 3D-modellering där SMHI tar fram en modell över hela Säveån påbörjats.
Vakanta
En orsak till att det inte har antagits fler planer tidigare är resursbrist, och det finns fortfarande personalbrist på planenheten. Det är fem till sex vakanta tjänster.
– Det är en utmaning, men vi måste locka till oss personer som vill vara med och forma ett samhälle på det sätt man har chans att vara här. Vi har många spännande projekt på gång. Nu handlar det om att knyta fler duktiga handläggare och planarkitekter till oss, säger Eva Andersson.
De allra flesta av de nya bostäderna kommer att bli eget ägande eller bostadsrätter men det finns undantag. Ett sådant exempel är den lilla lokala bostadsutvecklaren Jutabo som hittills har byggt drygt 100 bostäder i Norra Hallsås. Det har varit lätt att sälja dem. Men enligt Sven Henriksson på bostadsbolaget var det efter finansinspektionens skärpta amorteringskrav långt ifrån lika lätt.
– Det var en tydlig skillnad, de yngre har inte längre råd. Vi fick bara sålt 5 av de 16 lägenheterna och har därför valt att göra om dem till hyresrätter.
När blir det byggstart?
– Det är osäkert, det här projektet har blivit överklagat. Det är det enda av våra bostadsprojekt i Norra Hallsås som har överklagats, och en orsak som har angetts är att det blir hyreslägenheter, säger Sven Henriksson.
Varmhyran för en tvårumslägenhet väntas bli 6 000 kronor i månaden och en trerumslägenhet kommer kosta 7 600 kronor i månaden. Intresserade kan anmäla sig på Jutabos hemsida.
Flera
Förbo, Wallenstam, Skeppsviken och Tornstaden bygger också hyreslägenheter.
– Vi i Alliansen har ambitionen att det ska byggas olika typer av boendeformer i olika prislägen, säger Eva Andersson och fortsätter:
– Och det finns ett intresse för att bygga i alla kommundelar. Läs mer…

Åtgärder vid dämmet i Stamsjön

LerumEn rad åtgärder ska säkra vattennivån i Stamsjön. I dagarna startar, om allt går enligt planen, arbetet med åtgärder som ska säkerställa vattennivån, minimera risker vid översvämningar samt stärka biologiska värden i sjön och Alebäcken.

På dagens kommunstyrelsesammanträde diskuteras dämmet i Stamsjön. Enligt tjänstemannaförslaget ska politikerna ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de två första åtgärderna under tidsperioden 22 augusti till 15 september.
Bakgrunden är att vattennivån i sjön under våren 2016 var 70 till 90 centimeter lägre än normalt. Det innebar skador på sjöns biologi och risker för biologin i den nedströms Alebäcken. Den låga vattenivån påverkade också möjligheten att bada i sjön.
Politikerna i kommunstyrelsen har behandlat frågan flera gånger sedan sommaren 2016. Förvaltningen har fått uppdraget att skapa en långsiktig hållbar lösning, och har alltså nu presenterat en sådan. Länstyrelsen beslutade i år att åtgärderna inte innebär betydande miljöpåverkan samt att synpunkter från samrådet ska belysas i ansökan till mark- och miljödomstolen, och denna prövningsprocess fortsätter parallellt.
Situationen i sjöns utlopp och vid dammkonstruktionen har följts kontinuerligt och dammens skick har försämrats gradvis. Bedömningen är att det finns en risk för skador på dammen om flöden skulle öka mycket snabbt. En kraftig flödesökning bedöms också kunna få allvarliga konsekvenser för de närmaste fastigheterna men också på områden längre nedströms bäcken, där kommunen för några år sedan genomförde skredsäkrande åtgärder.
Förslaget som politikerna beslutar om idag innebär en v-formad tröskel av natursten vid sjöns utlopp. Tröskeln håller kvar vattnet i sjön i den äldre nivån på ett självreglerande sätt och minskar trycket på fördämningen. Dämmet och kanalen efter dämmet kan sedan öppnas upp, och genom att flytta en sten skapas en friskväg. Åtgärderna ska ge kommunen minimalt framtida skötselbehov och är samtidigt en naturvårdsinsats då fisk åter kan vandra fritt. Därefter ska en del av den gamla dammen sågas ur och kanalen rensas till tillräcklig storlek för att släppa förbi också stora flöden.
En tredje åtgärd, som inte görs ännu, innebär att man ska bygga en trappliknande forssträcka som fungerar som fiskväg. Fiskvägen byggs genom att stenar plockas om i en äldre bäckbotten på en cirka 45 meter lång sträcka ned- och uppströms dammen.
Snarast
Förvaltningen bedömer att åtgärderna skulle innebära att riskerna med dammen försvinner, och därför görs bedömningen att de bör genomföras snarast, utan att invänta dom i mark- och miljödomstolen. I förslaget står det ”höst och vinter bedöms innebära tydligast risk för nya allvarliga händelser, därför är det viktigt att genomföra åtgärderna innan dess. Förvaltningen gör bedömningen att agerandet ryms i undantaget i miljöbalken som finns för att hantera akuta risker på miljö och hälsa.” Läs mer…

Skärpt dom för misstänkt i kidnappningshärva

KommunenEn av de misstänkta för att ha deltagit vid den våldsamma kidnappningen i Floda tidigare i år har fått skärpt straff för tidigare brottslighet. Orsaken är att han har misskött kontakten med frivården.

Mannen som är i 40-årsåldern bor inte i Lerums kommun. Han är dock misstänkt för att ha begått brottslighet här.
Den tidigare domen meddelades i Göteborgs tingsrätt i mars förra året. Mannen dömdes till tre månaders fängelse för att ha misshandlat en kvinna. Han överklagade. Och hovrätten för Västra Sverige ändrade påföljden till skyddstillsyn med 80 timmars samhällstjänst med särskild föreskrift om att han skulle delta i ett av kriminalvårdens behandlingsprogram. 
Nu har Göteborgs tingsrätt fattat beslutet att skärpa straffet till tre månaders fängelse.
Skötte sig inte
Orsaken till skärpningen är att mannen inte har skött sina åligganden enligt skyddstillsynsdomen genom att missköta kontakten med frivården och inte medverka till att samhällstjänstplaneringen kunnat utföras.
Det var inte första gången mannen var i klammeri med rättvisan, han har dömts vid åtta tillfällen tidigare.
Nu är han alltså misstänkt för att ha deltagit vid den våldsamma kidnappningshärvan i Floda i februari. Det var två vuxna män som blev utsatta för människorov under en helg och i samband med det har det skett annan brottslighet mot dem som synnerligen grov misshandel. 40-åringen var en av de två män som greps i Spanien i somras efter att ha varit häktade i sin frånvaro. Gripandet innebar att utredningen i princip var klar, och som det ser ut nu ska åtal vara väckt senast 23 augusti.
De lyckades fly
Åklagaren Daniel Larson har i en tidigare artikel svarat på frågor:
Hur många är häktade i ärendet nu?
– Tre häktade i Sverige och de två nu gripna som är häktade i sin utevaro. Jag har begärt att Spanien ska lämna ut dessa snarast.
Finns det misstanke om fler inblandade?
– Två ytterligare personer, en man och en kvinna, är misstänkta för penning- tvättbrott genom att hantera brottspengarna som tvingats från målsägandena. Dessa två är på fri fot.
Kan du säga mer om hur polisen fick vetskap om händelsen och hur männen kom ifrån huset i Floda?
– Männen lyckades fly och larma 112. I övrigt inga närmare detaljer om hur detta skedde i nuläget, svarar Daniel Larson. Läs mer…

Tar fram bestämmelser för Aspenäs

LerumArbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd pågår för fullt och inför samrådet kan invånare nu svara på en rad enkätfrågor.

Orsaken till att man tar fram områdesbestämmelser är att området idag saknar gällande detaljplan eller likvärdig reglering. Arbetet med bestämmelserna sattes igång efter att politikerna rev upp en tidigare policy om att inte tillåta avstyckningar på mindre än 1 000 kvadratmeter. Invånare har riktat kritik mot kommunen för godtycklighet i beslut om avstyckningar och framfört att området håller på att tappa sin speciella karaktär.
En enkät
Inför ett antagande av de nya områdesbestämmelserna har alltså Lerums kommun gett alla som bor i Aspenäs villastad med omnejd möjligheten att svara på en enkät med tolv frågor, som bland annat finns på kommunens hemsida. Svaren ska tas i beaktan i arbetet med att ta fram bestämmelserna och ska vara ett av underlagen för kommande samråd.
Syftet med de nya områdesbestämmelserna är att samordna utvecklingen för området. Kommunen skriver ”här kan riksintresse, kulturmiljö, landskap och exploatering bejakas på ett enhetligt sätt. Genom områdesbestämmelserna kan en trygghet skapas för de boende i området som tydligare kan avgöra hur området kommer utvecklas. Områdesbestämmelser möjliggör för att framtida byggnation blir mer strukturerad och enhetlig.”
Aspenäs villastad växte fram under 1920-talet och ingår idag i Lerums kommuns kulturmiljöprogram men också inom området för planerad bebyggelse. Villorna i området illustrerar flera av de olika arkitekturstilar som varit rådande mellan 1920- och 1960-talen.
Troligtvis kommer samråd ske hösten 2019. Läs mer…

Känsligt dokument hamnade i kommunens väntrum

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Lerums kommun Ett dokument med känsliga och sekretessbelagda uppgifter hamnade av misstag i ett väntrum i kommunen, där det låg kvar i två veckor. Nu har Lerums kommun anmält händelsen enligt lex Sarah. Enligt anmälan som Lerums kommun gjort till Inspektionen för vård och Läs mer…

Chefsbyten i kommunen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Lerums kommun Nya namn är aktuella för två tunga chefsjobb inom Lerums kommun. Vid årsskiftet går Elisabeth Westin, sektorschef för Sektor lärande, i pension. Hon ersätts då av Ann Blom, som i dagsläget har en tjänst som verksamhetschef inom samma sektor. – I Lerum Läs mer…

Kommunen betalar 4,4 miljoner kronor till Systemteknik

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Kommunen Lerums kommun och företaget Systemteknik har kommit överens om en förlikning där kommunen ska betala 4,4 miljoner kronor till företaget. Det innebär sluten på en kostsam och långdragen tvist mellan parterna. Under nära fem år har kommunen och företaget Systemteknik legat i olika Läs mer…

Kommunalrådet är nöjt

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Kommunen Efter en lång, dyr och komplicerad tvist väljer kommunen nu att betala 4,4 miljoner kronor till Systemteknik. Kommunalrådet Alexander Abenius, Moderaterna, blev kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet. Han har alltså inte varit styrande politiker under merparten av tvistens gång. Här svarar han på frågor. Läs mer…

Företagarna nöjda med förlikningen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Kommunen Sven Karlsson från företagsföreningen är nöjd med förlikningen mellan Lerums kommun och Systemteknik.– Skönt att de har kommit till en uppgörelse, konstaterar han. Sven Karlsson, FFLK, är nöjd med att tvisten har fått ett slut. Han tycker att politikerna, och det gäller både Läs mer…

Slutet på en långdragen process

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Kommunen Företagaren Carl-Anders Hilmarch har under fem år varit i strid med Lerums kommun. Först misstänktes han för brott och sedan uteslöts han från arbeten med kommunen, trots att åklagaren lade ner förundersökningen. Nu betalar kommunen 4,4 miljoner kronor i förlikning. I och med Läs mer…

Lerums får en ny kommundirektör

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Kommunen Håkan Pettersson har varit kommundirektör i Lerums kommun sedan 2004. Nu är det slut med det.– Vi har tagit det gemensamma beslutet att avsluta Håkans anställning i kommunen, säger Alexander Abenius. Har ni varit missnöjda med honom? – Nej, inte alls. Det här Läs mer…

Förlikning nådd i Systemtekniktvisten

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Lerums kommun Den långdragna tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun är över. Parterna har nått en förlikning som innebär att Lerums kommun ska betala 4,4 miljoner kronor till företaget. Överenskommelsen gjordes under tisdagen och innebär att Lerums kommun senast den 6 september ska betala Läs mer…

Grillparet som tar hamburger-SM till Lerum

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Lerum Är du ett proffs på att laga hamburgare? Då ska du titta hit. Den 1 september anordnar nämligen paret Johan Kullberg och Sanna Eriksson på Mugwort BBQ SM i hamburgare. Att ha hand om ett svenskt mästerskap i hamburgare är kanske inte den Läs mer…

16-åring dömd för misshandel

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Lerum En 16-årig pojke har dömts till ungdomsvård då han misshandlat en ung pojke. Enligt åklagaren har han brottat ner den misshandlade, slagit honom i ansiktet och sparkat på honom.Han ska också, tillsammans med sina föräldrar, betala offret 7 000 kronor i skadestånd. 16-åringen Läs mer…

Starkt kritisk mot kommunen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Lerums kommun Under flera månaders tid har Saida Mahmuljins mamma utsatts för våld av en annan person på demensboendet. Saida är mycket kritisk till att kommunen inte fått stopp på misshandeln. I juni 2017 flyttade Saida Mahmuljins mamma in på en demensavdelning på ett Läs mer…