Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Date: 2023-06-02
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2001-181.html
Go to Source

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

RSS från riksdagen

sfs 2001:2001:181 
t.o.m. SFS 2023:231  
1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2023-05-08/
Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets
handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa 2001-04-19