Förordning (2023:727) om statligt stöd till färjetrafik till och från Gotland

sfs 2023:2023:727 
 
/Träder i kraft I:2023-12-15/
1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd
till företag som bedriver reguljär färjetrafik mellan Gotland
och det svenska fastlandet.

Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och
biljettpriser som är en 2023-11-30

Läs mer…

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

sfs 2008:2008:1002 
t.o.m. SFS 2023:582  
Uppgifter

Verksamhetsområde

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för
frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.
Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en 2008-11-20

Läs mer…

Förordning (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

sfs 2023:2023:720 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen
(2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande
kreditavtal.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

– 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (2023:714) om 2023-11-23

Läs mer…

Förordning (2023:709) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post

sfs 2023:2023:709 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 21 § lagen (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering och för digital post i
fråga om 6 §,

– 22 § samma lag i fråga om 7 §, och

– 8 kap. 7 § 2023-11-23

Läs mer…

Lag (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

sfs 2023:2023:714 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förvärv och
förvaltning av vissa kreditavtal.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2021/2167 av den 24 november 2021 om 2023-11-23

Läs mer…

Förordning (2023:713) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2024

sfs 2023:2023:713 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt
16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska
vara 2,64 procent för 2023-11-23

Läs mer…

Lag (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post

sfs 2023:2023:704 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisationssystem
i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda
och för digital post.

Ord och uttryck i lagen

2 § Med ett auktorisationssystem avses i denna 2023-11-23

Läs mer…

Förordning (2023:653) om krisstöd till vissa jordbrukssektorer för 2023

sfs 2023:2023:653 
 
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om krisstöd till
företag inom vissa jordbrukssektorer med anledning av
väderförhållandena 2023.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 § lagen (1994:1710) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Termer och uttryck

2 2023-11-09

Läs mer…

Förordning (2023:603) om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning vid företagsetableringar och företagsexpansioner

sfs 2023:2023:603 
 
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå som planeras, dimensioneras och erbjuds under
medverkan av arbetslivet och som syftar till att leda till 2023-10-19

Läs mer…