Förordning (2023:144) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare

sfs 2023:2023:144 
 
/Träder i kraft I:2023-07-01/
Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för fortbildning av lärare och förskollärare i syfte att dessa
ska få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 2023-03-16

Läs mer…

Förordning (2022:181) om skatt på energi

sfs 2022:2022:181 
t.o.m. SFS 2023:141  
Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

Förordningen är meddelad med stöd av

– 2 kap. 9 a § lagen om skatt på energi i fråga om 18 §

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 § och 14 § andra 2022-03-03

Läs mer…

Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

sfs 2022:2022:1515 
 
Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om möjlighet för
universitet och högskolor att hyra bostadslägenheter och
upplåta dem i andra hand till vissa grupper av studenter och
forskare. I förordningen finns också bestämmelser om avgifter,
statlig 2022-11-24

Läs mer…

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

sfs 2007:2007:223 
t.o.m. SFS 2023:145  
Tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2023-07-01/
Ett universitet eller en högskola som har staten som
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på
uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för
sådan fortbildning av

1. lärare som 2007-04-19

Läs mer…

Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter

sfs 2022:2022:1263 
t.o.m. SFS 2022:1497  
Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

2 § De uttryck som används i lagen (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter har samma betydelse i denna förordning.

3 § Denna förordning 2022-06-30

Läs mer…

Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

sfs 2017:2017:631 
t.o.m. SFS 2022:1539  
1 kap. Lagens syfte, tillämpningsområde och definitioner

Lagens syfte

1 § För att förhindra att juridiska personer eller truster
utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism
finns i denna lag bestämmelser om krav på registrering av
verkliga huvudmän i 2017-06-22

Läs mer…

Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

sfs 2012:2012:278 
t.o.m. SFS 2022:1522  
1 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket får,
under de förutsättningar som anges i denna lag, i
underrättelseverksamhet i hemlighet från den som enligt lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation tillhandahåller ett
elektroniskt kommunikationsnät eller en 2012-05-16

Läs mer…

Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

sfs 2009:2009:92 
t.o.m. SFS 2022:1540  
Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för
tillämpningen av lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Termer och
uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i
lagen. Förordning 2009-02-19

Läs mer…

Officersförordning (2007:1268)

sfs 2007:2007:1268 
t.o.m. SFS 2023:140  
Innehåll och definitioner

1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om
tjänstegrader och anställning av officerare i Försvarsmakten.

I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns
bestämmelser om 2007-12-06

Läs mer…

Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

sfs 2007:2007:979 
t.o.m. SFS 2022:1521  
1 § Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation enligt 27 kap. 18 § första stycket
rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation enligt 27 kap. 19 § första och andra styckena
rättegångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 2007-11-22

Läs mer…

Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

sfs 2007:2007:976 
t.o.m. SFS 2022:1510  
Uppgifter

1 § Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den
utsträckning sådana frågor inte ska handläggas av någon annan
statlig myndighet.

2 § Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. rättspsykiatriska 2007-11-22

Läs mer…

Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

sfs 2004:2004:864 
t.o.m. SFS 2022:1578  
1 § Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt följande
författningar ska upphöra att vara giltiga betalningsmedel
den 31 december 2005:

1. sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter
(1991:1499) om sedlar på tjugo kronor,

2. sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens 2004-10-28

Läs mer…

Lag (1998:1404) om valutapolitik

sfs 1998:1998:1404 
t.o.m. SFS 2022:1576  
1 § Regeringen har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret
för övergripande valutapolitiska frågor. Lag (2003:843).

2 § Regeringen ska besluta om det system som ska gälla för att
fastställa kronans värde i förhållande till utländska valutor
(växelkurssystem). Vid behov 1998-11-26

Läs mer…

Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

sfs 1997:1997:406 
t.o.m. SFS 2022:1508  
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till
offentlig försvarare och om den tilltalades ersättnings-
skyldighet enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ersättning till offentliga försvarare

2 § Domstolsverket fastställer den taxa som avses i 21 kap.
10 § 1997-06-05

Läs mer…

Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

sfs 1996:1996:168 
t.o.m. SFS 2022:1575  
1 § Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt följande
författningar ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den
31 december 1998:

1. sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya
sedlar på fem kronor,

2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya 1996-03-14

Läs mer…

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt

sfs 1994:1994:1809 
t.o.m. SFS 2022:1574  
1 kap. Totalförsvarsplikten

1 § Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.

2 § Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare
från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton
år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller
sjuttio 1994-12-15

Läs mer…

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

sfs 1994:1994:1121 
t.o.m. SFS 2023:124  
1 § Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen
har samma betydelse i förordningen.

2 § Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa
läkare har rätt till förhöjda arvoden. I 1994-06-09

Läs mer…

Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

sfs 1993:1993:528 
t.o.m. SFS 2022:1516  
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.
För affärsverken gäller dock inte 9 § andra och fjärde styckena
samt 10 §. Förordning (2007:710).

2 § En myndighet som enligt beslut av regeringen ska fördela
medel från ett anslag till en 1993-05-27

Läs mer…

Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

sfs 1992:1992:1602 
t.o.m. SFS 2022:1573  
1 kap. Förordnande om valutareglering och kreditreglering

1 § Regeringen får, efter samråd med Riksbanken, förordna om
valutareglering om Sverige är i krig eller krigsfara. Regeringen får
också, på framställning av Riksbanken, förordna om valutareglering om
det råder  1992-12-17

Läs mer…

Förordning (2023:133) om producentansvar för däck

sfs 2023:2023:133 
 
/Träder i kraft I:2024-01-01/
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för
utökat producentansvar för hantering av uttjänta däck.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

– 15 kap. 12 § i fråga om 15 och 36 §§,

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 9, 10, 2023-03-16

Läs mer…

Förordning (2023:132) om producentansvar för bilar

sfs 2023:2023:132 
 
/Träder i kraft I:2023-05-01/
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för
utökat producentansvar för avfallshantering av bilar.

Förordningen syftar till att bilar ska utformas och
framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall
förebyggs. I fråga 2023-03-16

Läs mer…

Avfallsförordning (2020:614)

sfs 2020:2020:614 
t.o.m. SFS 2023:139  
1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2023-01-01/
Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall,
avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För
vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare
bestämmelser i andra 2020-06-25

Läs mer…

Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

sfs 2019:2019:383 
t.o.m. 2023:131  
1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda
bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället
för 2019-05-29

Läs mer…

Vägtrafikdataförordning (2019:382)

sfs 2019:2019:382 
t.o.m. SFS 2023:130  
1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 2019-05-29

Läs mer…

Svavelförordning (2014:509)

sfs 2014:2014:509 
t.o.m. SFS 2023:127  
1 § /Upphör att gälla U:2023-05-01/
Denna förordning är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 13-31, 34 och 36 §§,

– 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 32-35 §§,

– 26 kap. 22 a § miljöbalken i fråga om 34 §,

– 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga 2014-06-05

Läs mer…

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

sfs 2012:2012:259 
t.o.m. SFS 2023:138  
1 kap. Allmänt om miljösanktionsavgifter

1 § Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt
30 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad

1. med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3-
5 §§ och 2-12 kap.,

2. med stöd av 30 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 2012-05-10

Läs mer…

Miljötillsynsförordning (2011:13)

sfs 2011:2011:13 
t.o.m. SFS 2023:137  
1 kap. Allmänt om tillsyn och kontroll

1 § Denna förordning avser tillsyn enligt miljöbalken och
innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter
enligt 26 kap. 3 § miljöbalken.

Förordningen innehåller även bestämmelser som, inom
miljöbalkens tillämpningsområde, 2011-01-20

Läs mer…

Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier

sfs 2008:2008:834 
t.o.m. SFS 2023:136  
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 14-20 och 32 §§,

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och 21-22 c §§,

– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 32 §,

– 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga
batterier i 2008-10-30

Läs mer…

Fordonsförordning (2009:211)

sfs 2009:2009:211 
t.o.m. SFS 2023:129  
1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. fordons beskaffenhet och utrustning,

2. kontroll av fordon samt därtill hörande system,
komponenter och separata tekniska enheter, samt

3. den verksamhet som bedrivs av 2009-03-26

Läs mer…

Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

sfs 2006:2006:1226 
t.o.m. SFS 2023:126  
Regeringen föreskriver följande.

1 § Post- och Inrikes Tidningar ska ges ut av Bolagsverket i
elektronisk form och göras tillgänglig för var och en på
Bolagsverkets webbplats. Förordning (2020:899).

2 § I Post- och Inrikes Tidningar skall det kungöras uppgifter
som enligt 2006-11-16

Läs mer…

Bilskrotningsförordning (2007:186)

sfs 2007:2007:186 
t.o.m. SFS 2023:135  
1 § /Upphör att gälla U:2023-05-01/
Denna förordning är meddelad med stöd av

– 15 kap. 32 § miljöbalken i fråga om 3-10, 35 och 47 §§,

– 15 kap. 33 § miljöbalken i fråga om 11-21, 34 och
36-39 §§,

– 9 kap. 5 § och 15 kap. 24 § miljöbalken i fråga om
23-32 §§,

– 6 § lagen 2007-04-19

Läs mer…

Fordonslag (2002:574)

sfs 2002:2002:574 
t.o.m. SFS 2023:122  
1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll och tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2023-05-01/
Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter
och separata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,

3. kontroll av 2002-06-06

Läs mer…

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

sfs 1998:1998:940 
t.o.m. SFS 2023:134  
1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som
ska betalas för sådana kostnader som mark- och miljödomstolar
och statliga förvaltningsmyndigheter har i fråga om

1. prövning och tillsyn enligt

a) miljöbalken,

b) föreskrifter som 1998-06-25

Läs mer…

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

sfs 1994:1994:1121 
t.o.m. SFS 2021:1181  
1 § Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen
har samma betydelse i förordningen.

2 § Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa
läkare har rätt till förhöjda arvoden. I 1994-06-09

Läs mer…

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

sfs 1994:1994:1120 
t.o.m. SFS 2023:123  
Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller vid fysioterapi enligt lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Termer och uttryck
som används i lagen har samma betydelse i förordningen.
Förordning (2013:1151).

2 § Av lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi 1994-06-09

Läs mer…

Aktiebolagslag (2005:551)

sfs 2005:2005:551 
t.o.m. SFS 2022:1647  
1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
Bestämmelserna avser

– bildande av aktiebolag (2 kap.),

– bolagsordning (3 kap.),

– aktierna (4 kap.),

– aktiebok (5 kap.),

– aktiebrev (6 kap.),

– bolagsstämma (7 2005-06-16

Läs mer…

Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

sfs 2007:2007:1172 
t.o.m. SFS 2022:1512  
Uppgifter

1 § Kriminalvården ansvarar för att verkställa utdömda
påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra
personutredningar i brottmål.

2 § Kriminalvården ska verka för att

1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt
sätt,

2. lagföring kan ske på 2007-11-29

Läs mer…

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

sfs 2007:2007:1073 
t.o.m. SFS 2022:1511  
Uppgifter

1 § Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd
och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna
förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket
ska i fråga om dessa

1. i administrativt 2007-11-22

Läs mer…