Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

sfs 1998:1998:1388 
t.o.m. SFS 2024:285  
Anmälan och samråd

1 § Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till
vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet,
Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av
regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i
god tid 1998-11-05

Läs mer…

Förordning (2024:199) om statsbidrag för att öka engagemanget inom det civila samhället

sfs 2024:2024:199 
 
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till vissa organisationer inom det civila samhället.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på
medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 2024-04-04

Läs mer…

Förordning om statligt stöd för vissa åtgärder som syftar till att bevara eller återställa biologisk mångfald (2024:202)

sfs 2024:2024:202 
 
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om att
länsstyrelsen får lämna statligt stöd till företag för vissa
åtgärder som syftar till att bevara, stärka, utveckla eller
återställa den biologiska mångfalden.

2 § Förordningen är meddelad med 2024-04-11

Läs mer…

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

sfs 1999:1999:1134 
t.o.m. SFS 2024:263  
1 § Med belastningsregister avses i denna förordning det
register som förs med stöd av lagen (1998:620) om
belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4 eller
4 a § lagen (1998:620) om 1999-12-02

Läs mer…

Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter

sfs 2021:2021:1002 
t.o.m. SFS 2024:71  
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för
utökat producentansvar för avfallshantering av
engångsprodukter.

Syftet med denna förordning är att minska negativ påverkan på
miljön från nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer
genom att 2021-11-03

Läs mer…

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

sfs 2021:2021:176 
t.o.m. SFS 2024:204  
Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för
statliga myndigheters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt
livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats
med stöd av 2021-03-04

Läs mer…

Förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

sfs 2020:2020:266 
t.o.m. SFS 2024:218  
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd
för utbyggnad av långsiktigt användbar bredbandsinfrastruktur.
Syftet med stödet är att öka tillgången till bredband med god
prestanda. Förordning (2021:1265).

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 2020-04-30

Läs mer…

Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

sfs 2016:2016:1023 
t.o.m. SFS 2024:184  
Uppgifter

1 § Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den
ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten samt
utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja
en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

2 § Myndigheten ska

1. bistå 2016-11-17

Läs mer…