Förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer

Date: 2024-05-14
Time: 04:42

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2024-147.html
Go to Source

Förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer

RSS från riksdagen

sfs 2024:2024:147 
 
Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till organisationer som företräder urfolket och den nationella
minoriteten samer.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Syftet med statsbidraget 2024-03-14