Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Date: 2023-06-02
Time: 04:34

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2009-400.html
Go to Source

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

RSS från riksdagen

sfs 2009:2009:400 
t.o.m. SFS 2023:321  
AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande
och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt 2009-05-20